• Erasmus+ 

   Od 1.1. 2022 do 31. 3. 2023 je naše škola zapojena do projektu s finanční podporou z prostředků Evropské unie Erasmus+.

   Klíčová akce: Krátkodobé projekty pro mobilitu studujících a zaměstnanců ve školním vzdělávání, Výzva 2022 (KA122-SCH)

   Název projektu : Irský trojlístek

   Číslo projektu: 2021-2-CZ01-KA122-SCH-000041838

   Celková výše přiděleného grantu: 16 585 EUR

   Cílem projektu je realizace pěti vzdělávacích mobilit v Irsku a v Itálii. V projektovém období bude podpořeno 5 pedagogických pracovníků, kteří se zúčastní kurzů zaměřených na posílení jazykových, didaktických a metodických kompetencí.

   Mgr. Vlasta Kubová se zúčastnila 14 denního jazykově – metodického kurzu v
   Dublinu : Language and practical methodology : Creativity in the classroom
   for teachers of English at primary level. Kurz byl určen pro učitele na 1.
   stupni a moc se líbil.

                         

    

   Mgr. Marcela Boštíková vyjela na mobilitu do Florencie, kde se zúčastnila 14
   denního kurzu pro učitele: Intensive English and classroom managament.

                             

    

    

   Srdečný pozdrav z Dublinu z kurzu pro učitele, který se jmenuje :  21st Century Teaching: Competence – Based Education, Soft – Skills and Creativity. Jeden z našich učitelů angličtiny vyjel do Irska načerpat nové zkušenosti a poznatky ve vedení výuky a jazyka.

    

   Věříme, že absolvováním kurzu přispěje k zlepšení mnoha kvalit výuky.

                                                       

   ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE PROJEKTU

   PORTFOLIO HER

   Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II)

   Naše škola Základní škola Vysoké Mýto, Javornického je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 – Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol rozdělených do 9 odborných hnízd, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

   Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

   Příjemce: Pardubický kraj

   Předpokládané celkové náklady na projekt: 183 464 588,46 Kč

   Realizace projektu: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023

   Partneři projektu:

   Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

   Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje

   Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

   Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:

   1.           Řízení projektu,

   2.           Podpora polytechnického vzdělávání,

   3.           Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ,

   4.           Rozvoj kariérového poradenství,

   5.           Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání,

   6.           Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání,

   7.           Mobility pro pedagogické pracovníky škol.

   Ovoce do škol

   Žáci dostávají nejen Ovoce do škol, ale také mléko a mléčné výrobky, a to 2x do měsíce.

    

   Mléko do škol

    

   Sněhuláci pro Afriku – nemrzněte opodál

   Sněhuláci pro Afriku jsou jednorázovou akcí, která proběhne pravděpodobně v prosinci či lednu v závislosti na sněhových podmínkách. V den, který bude upřesněn, se na všech zapojených školách staví sněhuláci. Akce byla odzkoušena v celorepublikovém měřítku již ve třech ročnících, v loňském roce se zapojilo přes 225 škol a organizací (cca 250 000 dětí), postavilo se přes 8000 sněhuláků a vybrala se krásná částka 225 000 Kč. Během 4 let už akcí prošlo přes 1000 škol a vybral se cca 1 000 000 Kč.

   Akce bude prezentována v rozhlase, televizi, tisku, na webových stránkách. Cílem je postavit co nejvíce sněhuláků, přičemž forma pomoci organizaci Kola pro Afriku spočívá  v tom, že se bude vybírat  startovné za každého sněhuláka ve výši 50 Kč. Všechny přihlášené školy budou zveřejněny na stránkách www.snehulaciproafriku.cz . Na těchto stránkách budou v průběhu akce zveřejněny i fotky a získané finanční částky.

   Každá škola  zároveň nominuje nejoriginálnějšího sněhuláka, z nichž pak bude veřejným hlasováním vybrán absolutní vítěz. Tvůrci nejoriginálnějších sněhuláků budou  odměněni drobnými cenami. Pomoc africkým dětem  se uskuteční formou hry, soutěže, při níž  se žáci mohou stmelit pro dobrou věc.  V každém školním roce se zúčastnila i naše škola. Fotografie jsou z předešlých ročníků

   Celé Česko čte dětem

   Naše škola (I. stupeň a školní družina) se od 21. března 2011 zapojila do programu Celé Česko čte dětem. Pravidelné předčítání pomáhá škole plnit její vzdělávací a výchovnou funkci. Škola by měla pouze doplňovat domácí čtení. Bohužel tomu leckdy tak není. Škola v mnoha případech supluje rodiče.

   Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve, protože narůstá množství informací a potřebných znalostí. Kdo si nechce číst, nebude do budoucna stačit změnám současného světa. Při čtení mohou děti prožívat dobrodružství a příběhy spolu se svými hrdiny z knížky. Čtení chrání před závislostí na televizi a počítačích. Kontakt s živým slovem vytlačila televize, jejímž nástrojem není jazyk, ale pasivní přebírání obrazu. Výsledkem je, že děti čím dál hůře ovládají svůj jazyk. Ve škole nedokážou porozumět jednoduchým textům a nepochopí ani zadání úkolů.

   Od konce března budou žáci se svými učiteli a vychovateli na I. stupni 20 minut denně věnovat poslechu čtení.

   Prosíme rodiče, aby nám pomohli v našem úsilí zlepšit chápání a porozumění textu.

   Zdravé zuby

   Projekt je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup. Primárně je určený pro děti z I. stupně základních škol v celé České republice. Je realizován od roku 2000 a umožňuje školám systematicky a dlouhodobě působit na postoje dětí k zubnímu zdraví.

   Program podporovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zdravotnictví pomáhá plnit cíle vládního programu Zdraví 21.

   V rámci programu mají děti možnost zúčastnit se soutěže, jejímž cílem je přivést do stomatologických ordinací co nejvíce dětí na preventivní vyšetření chrupu.

   ERASMUS+

    

   Jazykový kurz a job shadowing ve španělské Malaze

        V rámci projektu Erasmus+ jsem se v listopadu letošního roku zúčastnil strukturovaného kurzu ve španělské Malaze. Jednalo se o 14 denní pobyt, kdy jsem první týden docházel na intenzivní výuku španělštiny na renomované jazykové škole Malaca Instituto, oceňené několika mezinárodními certifikáty. Druhý týden jsem mohl sledovat výuku v  tamější státní církevní škole Escuelas Profecionales  SAFA – ICET de Malaca v rámci programu pro pedagogy zvaném jobshadowing (stínování). Jedná se o integrovanou školu, která zahrnuje více stupňů vzdělávání. Je zde jedna třída předškoláků, první a druhý stupeň a dále pak mohou žáci pokračovat i studiem učňovských oborů jako např. elektrikář, autoopravář, zdravotnictví, obchod, administrativa a další. Já jsem měl možnost sledovat a částečně si i vyzkoušet výuku v několika třídách na prvním stupni.

       Náš projekt byl zaměřen na porovnání různých stylů výuky, jejich vyhodnocení a začlenění takto nabytých zkušeností do výuky na naší škole. Zjistil jsem, že španělská škola se mnohem více zaměřuje na formování postojů a hodnot žáků, a to už od nejnižšího věku. Dnes to odborně nazýváme získávání klíčových kompetencí. V budoucnu bychom chtěli začlenit podobné styly výuky i na naší škole, na úkor kvantitě obsahu probíraného učiva.  Žáci, tak budou lépe vybaveni a motivováni převzít spoluzodpovědnost za své vlastní vzdělávání. Dalším patrným rozdílem byla i spolupráce rodičů žáků se školou. Rodiče přicházeli do školy téměř každý den a probírali s učiteli úspěchy i potíže svých dětí. I v tomto směru bychom se rádi nechali inspirovat a společně pracovat na bližší spolupráci s rodiči našich žáků.

       Tento kurz byl v mnoha ohledech velmi inspirativní a pevně doufám, že nabyté zkušenosti budu moci sdílet a uplatnit i v naší škole.

   Mgr. Slavomír Kouřím

   Job shadowing – stínování v Blewbury

   V rámci projektu Erasmus+ jsme absolvovaly program job shadowing. Tato mobilita byla financována grantem EU – mobility pedagogických pracovníků. Tato škola byla vybrána na základě svého profilu na School Education Gateway. Zaujal nás zde nekonvenční a zajímavý přístup k dětem i k výuce.Holistický a individuální přístup jsou hlavním mottem školy. Také nás zaujalo, že škola získala ocenění „Expert Centre“.

   Naše stínování se uskutečnilo na základní škole Blewbury Endowed Church of England Primary School v malebné vesnici Blewbury, 27 km vzdálené od města Oxford. Jedná se o státní základní školu, ve které se vzdělávají chlapci i dívky ve věku od 4 do 12 let společně.

   Velký důraz je kladen na  projektovou výuku. V  době naší návštěvy času pracovali žáci na  tématu Survival (přežití), důraz se klade i  na  individuální výuku, tzv. One to One. Třikrát týdně probíhá na škole Assambly – setkání všech žáků a  učitelů školy. Vyhodnocují se zde různé projekty, soutěže, udělují se pochvaly, diplomy, zpívá se. Vzhledem k  blížícím se svátkům se nacvičoval i  program na  nadcházející slavnost. Jednoho setkání se pravidelně účastní i  farář, který mu dodává církevní rozměr. Žáci nejsou hodnocení stupnicí známek, ale pouze slovně. Mezi vyučovacími bloky mají dostatek prostoru pro pohybovou aktivitu na  rozlehlém dvoře školy. Učitelé jsou velice sehraní, zodpovědně spolupracují na daných tématech. Celý týden byl pro nás velmi inspirující. Pohled na trochu jiný model vyučování nás obohatil a nabídl nám možnost uplatnit jej, alespoň z části, i v naší praxi.

   Během pobytu jsme měly možnost se porozhlédnout a zmapovat okolí malebné vesničky Blewbury a přilehlého městečka Didcot. Na jeden den jsme měly možnost navštívit univerzitní město Oxford a nasát tak atmosféru britské kultury a architektury.

   Mgr. Lenka Kouřímová a Mgr. Petra Radilová

    

   Studijní pobyt ve španělské Malaze

   Na přelomu října a listopadu jsem se zúčastnila jazykového kurzu ve španělské Malaze. Tento kurz byl financován grantem EU erasmus + mobility pedagogických pracovníků. Výběr jazykové školy byl zvolen po zvážení potřeb naší instituce a mých osobních, jakožto pedagoga. Naši žáci si v posledních letech s velkou oblibou vybírají pro studium druhého jazyka právě španělštinu. Jsem učitelkou angličtiny a již několik let se věnuji také španělštině, která však nebyla mým studovaným oborem. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla vynaložit své úsilí na zlepšení jazykových schopností ve španělštině, abych tento krásný románský jazyk mohla i vyučovat. Podobného kurzu jsem se zúčastnila již v roce 2011 ve Valencii – v té době ještě pod programem Comenius. Jsem velmi vděčná za možnost čerpání EU financí na další vzdělávání pedagogických pracovníků a mohu tento způsob rozšiřujícího studia jen doporučit.

   V jazykové škole Malaca instituto, oceněné několika mezinárodními certifikáty kvality jsem navštěvovala intenzivní kurz španělského jazyka pod vedením vysoce profesionálních lektorů. Za 2 týdny intenzivní výuky v kurzu, pilné domácí přípravy a působení jazyka po celé dny při různých aktivitách pořádaných jazykovou školou i mimo ně, si troufám říci, že mé schopnosti ve španělštině se znatelně zlepšily. Největší rozdíl vidím především v oblasti komunikace a plynulého používání jazyka, což je podle mého názoru pro učitele cizího jazyka nezbytné.

   Mé zážitky z Malagy se však neomezují jen na školu a učení. Malaca instituto organizuje pro své studenty téměř každý den různé kulturní aktivity jako např. návštěvy galerií a muzeí s průvodcem, výjezdy do okolních starobylých městeček a vesniček, promítání slavných španělských filmů, besedy na různá kulturní i politická témata, hodiny salsy a flamenca, hodiny vaření a ochutnávek typické gastronomie Andaluzie a spoustu dalších velmi zajímavých aktivit.

   Malaga je jedním z nejoblíbenějších destinací celého pyrenejského poloostrova a to nejen díky svému klimatu. Rodiště malíře Picassa, atraktivní a kosmopolitní město se nachází v nádherné zátoce v provincii Andaluzie. Obdařena sluncem a úžasným světlem je Malaga městem širokých bulvárů, ve větru se pohupujících palem, temperamentního nočního života, kvalitních muzeí a vynikajících restaurací s mořskými specialitami.

   Malaga je proti proudu severních větrů chráněna horami, další velkou výhodou této oblasti jsou nejvyšší průměrné teploty ve Španělsku a přes více než 300 dnů slunečního světla v roce.

   Až do poloviny 15. století byla Malaga pod nadvládou Maurů, krátce poté se stala jedním z nejpřednějších obchodních center na celém poloostrově. Tato slavná minulost zanechala nesmazatelnou stopu v historickém centru města Malagy, zejména v okolí La Alcazaby – pevnosti pocházející z roku 1065, ve které se nyní nachází muzeum.

   Malaga je nejen centrem kultury, ale i místem nabízejícím mnoho příležitostí k poobědvání na čerstvém vzduchu. Obyvatelé Malagy milují své jídlo, a všechny bary a restaurace, ve kterých se odehrává skutečný společenský život.

   Zároveň stojí za to navštívit blízký hrad s nádherným panoramatickým výhledem, přestavěný za Maurské nadvlády.

   K další turistickým cílům patří rodný dům Pabla Picassa na náměstí Plaza de la Merced, botanická zahrada „Jardín Botánico-Histórico La Concepción“, park s 3000 místními rostlinami a palmami, „Paseo del Parque“ nebo také „Parque de Málaga“ park navržený jako botanická promenáda s celkovou plochou cca 30.000 m², býčí aréna „La Malagueta“ s více než 14.000 místy a s průměrem 50 m (je jednou z největších arén ve Španělsku)

   Celkově hodnotím svou 13ti denní návštěvu ve Španělsku velmi pozitivně. Posílila jsem výrazně své jazykové schopnosti, rozšířila jsem si obzory v oblasti sociokulturní i geografické. V neposlední řadě jsem navázala kontakty s ostatními pedagogy pro případnou spolupráci v rámci projektů a mobilit Erasmu +.

   Mgr. Jolana Kouřímová

   Studijní výukový pobyt v Londýně

   V červenci 2016 jsem se zúčastnila dvoutýdenního metodického kurzu ve výuce angličtiny v Purley Language College v Londýně. Tento kurz byl financován grantem EU erasmus + mobility pedagogických pracovníků. V jazykové škole v Purely Language College jsem navštěvovala intenzivní kurz anglického jazyka pod vedením dvou lektorů. Škola působila velmi přátelských dojmem. První den kurzu jsem prošla rozřazovacím testem. Seznamovala se s prostředím školy a okolím.

   Kurz byl založen především na komunikativní metodě. Lektoři neustále udržovali naši pozornost dynamicky se střídajícími aktivitami zaměřenými na všechny jazykové dovednosti (mluvení, psaní, čtení, poslech i gramatika). K výuce používali nejmodernější prvky technologie jako interaktivní tabule a audiovizuální technika. V závěru pobytu jsem obdržela certifikát o absolvování kurzu, obsahující hodnocení o úrovni jazykových znalostí.

   Díky vzdělávacímu programu Evropské unie Erasmus+, který v  projektu mobility osob podporuje profesionální rozvoj učitelů a přispívá k inovaci a zkvalitnění výuky, jsem o letních prázdninách absolvovala čtrnáctidenní kurz výuky angličtiny v Londýně. Jazyková škola Purley Language College v sobě spojuje kvalitní výuku angličtiny přizpůsobenou znalostem studenta, metodicky inspirativní lekce, které jsou vedené různě náročnými učiteli, a přátelský až rodinný přístup ke studentům. Kurz spočíval v denní intenzivní výuce angličtiny, při které byl student donucen komunikovat se spolužáky z různých zemí z celého světa. Rozšiřoval si tak nejen znalosti angličtiny, ale také všeobecný přehled o zvyklostech jiných národů, přehodnocoval chování a kulturu vlastního národa ve srovnání s jinými. Setkávání se studenty a s rodilými Brity bylo velmi obohacující. Denní používání angličtiny v běžných situacích přispělo ke zlepšení konverzačních schopností každého z nás a pomohlo s odbouráním studu z používání cizí řeči. Zkušení lektoři používali různé metody výuky – konverzace ve dvojici, ve skupině, poslechová cvičení, práci s písničkou, fotografií, hry – např. aukce správných vět, kterými nás aktivizovali během výuky a které budou velkou inspirací pro naši práci se žáky.

   V rámci programu zbýval čas na poznávání londýnských památek, kultury a života obecně. Bydlení v místní rodině přispívalo k bližšímu seznámení se životem v Londýně a k proniknutí k britské mentalitě.

   Celý pobyt mi přinesl mnoho zkušeností a inspirace.

   Mgr. Zdenka Rybenská

    

   ► Články Erasmus ◄

   Podívej, jak je tu krásně

   ► Video ◄

   OP VVV

   Projekt (název, registrační číslo):

   Personální podpora – Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace,

   CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001238

   VÝŠE PODPORY – 1 513 118 

   „Tento projekt je spolufinancován EU“.

   Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2016

   Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2018

   Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

   Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

   Co je cílem projektu?

   Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí

   směřování.

   Vybrané aktivity :

   Školní asistent – personální podpora ZŠ

   Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem. Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou, pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit, poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování.

   Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

   Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personálnípodporu – školního speciálního pedagoga (dále jen „speciální pedagog“) základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně 3tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory se speciálními vzdělávacími potřebami . Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory, nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciální pedagog také spolupracuje a pracuje se vzdělávacími středisky a dalšími mimoškolními zařízeními.

   Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 56 hodin

   Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogickýchpracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

   Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

   Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

   Projekt byl ukončen ve školním roce 2017/2018.

   http://www.csystem.cz/

   plakat_publicita_ZŠ Javornického, VMStáhnout PDF

   Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje

   Projektový den k 100. výročí vzniku Československé republiky

   Jedna část projektového dne na náměstí se povedla. 

   https://janavondr.rajce.idnes.cz/100_let_Ceske_republiky/

   Dne 26. 10. 2018 proběhl na naší škole projektový den k 100. výročí vzniku Československa.

   V budově školy byly pro žáky 4. – 8. ročníků připraveny stanoviště vztahující se k tomuto jubileu.

   Žáci skládali rodokmen T. G. Masaryka, přiřazovali vlajky ke státům, kterými T. G. Masaryk prošel, prověřili si základní informace a dovednosti z oblasti hudby, ochutnali prvorepubliková jídla, vyrobili lipový list se vzkazem pro naši republiku, zúčastnili se sokolské překážkové dráhy, běhu po transsibiřské magistrále a porovnali cenu chleba od první republiky po současnost.

   S organizací projektového dne pomáhali žáci devátých ročníků, kteří měli na starost jednotlivá stanoviště ve škole.

   Dále byla zajištěna spolupráce s Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě, kde se žáci podívali i do prostorů Muzea českého karosářství.

    O půl jedenácté žáci zazpívali na náměstí a vypustili balónky v národních barvách

  • Kontakty

   • Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace
   • Litomyšlské předměstí, Javornického 2 566 01 Vysoké Mýto IČ: 49317032 Czech Republic
   • 465 424 310, 465 424 839
   • ID datové schránky: z2dfh2v
   • Bankovní spojení Školní družina: 8693420257/0100 Školní pokladna: 228160190/0600 Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
   • Mgr. Jana Vavřinová Email: zsvmjav@seznam.cz Telefon: 773565145
   • Mgr. Jan Šperk Email: jan.sperk@zsjavornickeho.cz, jan.sperk@seznam.cz Telefon: 732 280 269
   • Mgr. Ivana Sedláčková Email: ivana.gali@seznam.cz, ivana.sedlackova@zsjavornickeho.cz Telefon: 606 302 095
  • Přihlášení